نگاهی به داستانهای سگ ولگرد؛ یادداشتی از علی آتشی...

صادق هدایت، عشق و هبوط نگاهی به داستانهای سگ ولگرد علی آتشی «دو چشم، باهوش آدمی در پوزه پشم آلود سگ ولگرد می درخشید. در ته چشم های او یک روح آدمی دیده می شد.» سگ ولگردِ هدایت، روی دیگر انسان رانده شد...