فرآیند آمایش سرزمین: از سیاستگذاری تا اجرا؛ مقاله ای از رضا ابراهیمی...

فرآیند آمایش سرزمین؛ از سیاسگذاری تا اجرا رضا ابراهیمی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی رییس گروه آمایش و برنامه ریزی وزارت نیرو آمایش سرزمین به تعبیری برنامه‌ریزی برای توزیع بهتر جمعی...