راهبرد سیاست رهایی بخش در جنبش مدنی ایران؛ مقاله ای از مجید اجرایی...

چه باید کرد؟ راهبرد سیاست رهایی بخش در جنبش مدنی ایران مجیداجرایی منتقد فرهنگی و اجتماعی   « چیرگی تام می کوشد تا انسان ها را به صورتی سازمان دهد که تکثر و تمایز نامحدودشان از بین برود و کل انسانیت، ...