گرایش مردم به روانشناسی و سیاست زدایی از زندگی؛ یادداشتی دکتر مصطفی مه...

گرایش مردم به روانشناسی و سیاست زدایی از زندگی   دکتر مصطفی مهرآیین ۱. گرایش روزافزون مردم به سخنان روانشناسانه، مطالعه کتاب های روانشناختی زرد و غیر زرد، رفتن به جلسات روانکاوی و جستجوی ریشه مشکلات ...

میراث فکری استوارت هال (مطالعات فرهنگی)...

استیوارت هال نهادینه شدن مطالعات فرهنگی در ایران به‌هیچ‌وجه به معنای سیاست‌زدایی از مطالعات فرهنگی نیست و این امکان وجود دارد که رابطه‌ی دیالکتیک بین گفتمان‌های مختلف مطالعات فرهنگی بیرون از دانشگاه‌...

کنشگر مدنی به مثابه شوالیه ناموجود

ساختار اجتماعی – مدنی در جوامع بشری بر پایه نهادها و عوامل انسانی متعدد و متنوعی شکل می گیرد که هر کدام از این ابعاد متکثر در تداوم و حفظ این ساختار، نقشی حیاتی ایفا می کنند. در سازماندهی و برنامه ری...