مهره ی سرخ؛ بازآفرینی تراژدی ایرانی

وقتی که به دعوتنامه عصرانه فرهنگی هامون نگاه کردم تا ببینم که برای این هفته چه موضوعی را در برنامه گفت وگوهای فرهنگی خویش دارد با موضوعی مواجه شدم که چندین بار در این یکسال به آن پرداخته شده بود و هم...