تجدد بدون نقادی سنت محال است (گفتاری از سیدعلی میرموسوی)...

تجدد بدون نقادی سنت محال است متن تقریر شده سخنان دکتر سید علی میرموسوی؛ عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید قم در پژوهشکده تاریخ اسلام. در دوران گذشته که مسافرت سخت تر بود و مسافران در کاروانس...