انتشار کتاب جستارهایی جامعه شناختی پیرامون دین و جامعه اثر سیدابراهیم ...

انتشار کتاب جستارهایی جامعه شناختی پیرامون دین و جامعه نوشته سیدابراهیم مساوات   به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، کتاب جستارهایی جامعه شناختی پیرامون دین و جامعه نوشته سیدا...

گذاری بر وضعیت زنان سرپرست خانوار؛ مقاله ای از سیدابراهیم مساوات...

گذاری بر وضعیت  زنان سرپرست خانوار دکتر سید ابراهیم مساوات زنان سرپرست خانوار مقوله ای است که در چهارچوب رفاه خانواده امر مهمی تلقی می شود و می-توان گفت زن و خانواده دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگر...

راهبردهای موجود در جامعه شناسی تاریخی؛ یادداشتی از دکتر سید ابراهیم مس...

مقدمه ای بر راهبردهای موجود در جامعه شناسی تاریخی سیدابراهیم مساوات   جامعه­شناسی تاریخی به عنوان علمی فرارشته­ای با رشته های دیگری همچون تاریخ اقتصادی، اجتماعی و جامعه شناسی سیاسی درمی آمیزد و منطق ...

آزادی دین و ایمان در رهیافت الهیات فمینیستی؛ مقاله ای از سیدابراهیم مس...

آزادی دین، ایمان و جنسیت در رهیافت الهیات فمینیستی سید ابراهیم مساوات * مقدمه امروزه هرگونه بحث از دین و جنسیت نیاز است که در بستر دنیای جهانی شده معاصر و پیچیدگی های آن صورت بگیرد. در این اوضاع و شر...

جامعه پذیری جنسیتی مردان و خشونت علیه زنان: ارائه مدلی نظری در مطالعات...

جامعه پذیری جنسیتی مردان و خشونت علیه زنان: ارائه مدلی نظری در مطالعات خشونت بر اساس یک مطالعه کیفی شایع ترین نوع خشونت علیه زنان، خشونت اعمال شده توسط شریک زندگی است که از آن با خشونت خانگی یاد می­ش...

ضرورتِ توجهِ کنشگرانِ جامعه مدنی

الگوی تحلیل وضعیت خشونت علیه زنان: گذار جوامع از وضعیت سنتی به مدرن و ضرورت تغییر ساختارها و ارزش‌های کهن و بازتعریف هویت انسانی زنان و مردان، نیازمند بررسی‌های جامعه شناسان و صاحبنظران علوم اجتماعی ...