“پروژه ناتمام مشروطیت”

عصرانه های هامون در پنجاه و پنجمین عصر خود با تاریخ فرمان مشروطیت قرین شده بود که به خاطر این همزمانی انجمن هامون ایران، جلسه یی در تحلیل تاریخ مشروطه ی ایران در دفتر هفته نامه اتحاد جنوب برگزارکرد. ...

فیلسوف انحطاط

سیدجواد طباطبایی پژوهشگر فلسفه و تاریخ و سیاست درسال ۱۳۲۴ درتبریز متولد شد. به گفته خودش: ” با پایان جنگ جهانی دوم تبریز به اشغال ارتش سرخ درآمد ، من درست در این شب متولد شدم. ” فارغ التحصیل رشته حقو...