جرمشان این است که اسرار هویدا کردند

بامدادان دو تن فراش برای بردن ملک المتکلمین و میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل آمدند به گردن هر یکی زنجیر دستی { شکاری } زده گفتند برخیزید بیایید. گویا هر دو دانستند که برای کشتن میبرندشان ملک دم در با ...