پیامدهای اجتماعی خشکسالی

پیامدهای اجتماعی خشکسالی گزارشی از سیزدهمین حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر سیزدهمین حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر در دومین هفته آذرماه سه شنبه دهم آذرماه ۹۴ ساعت ۱۰ صبح به میزبانی اداره کل حفا...