تحلیلی جامعه شناختی بر قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران در دوره پهلوی او...

تحلیلی جامعه شناختی بر قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران در دوره پهلوی اول محمد شریفی از انجاییکه به حوزه جامعه شناسی تاریخی در کشور کمتر توجه شده و با توجه به بکر بودن منطقه سیستان و بلوچستان، پس از بر...

در ستایش حقیقت (درباب فراخوان دکتراباذری به درک جامعه شناسی)...

در جلسه تحلیل و بررسی پدیده پاشایی در انجمن جامعه شناسی با حضور چند نیروی اجتماعی که هر یک از زبان و گفتمان (دیسکورس) خاص خود برخوردارند، مواجه هستیم. نیروی اجتماعی نخست همان استادان و دانشجویان حاضر...