آقای فانی کاش وزیر نمی شدید!

نقدی به عملکرد وزیر آموزش و پرورش در عزل مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر؛ آقای فانی کاش وزیر نمی شد اکبر صابری طبق آنچه شنیده شده است علت عزل مدیر کل اصلاح طلب آموزش و پرورش استان بوشهر فشار امضاء ...

بی تفاوتی؛ کشاکش فردیت با جمعیت

شصت و ششمین عصرانه فرهنگی هامون با حضور سید ابراهیم مساوات (دانشجوی دکتری جامعه شناسی) و جواد جوکار برازجانی (کارشناس ارشد مدیریت) با تاخیری دو ساعته برگزار شد؛ این تاخیر به دلیل همزمانی برگزاری همای...