نبود سینما؛ آسیبی جدی در برازجان

امروزه رفتن به سینما به امری بسیار عادی تبدیل شده  و افراد به صورت انفرادی، خانوادگی و یا دوستانه برای پر کردن بخشی از زندگی خود به سینما می روند. سینما؛ مکانی که برای تفریح سالم جامعه در کنار دیگر م...