زندگی کدام است؟

مارگوت بیگل شاعر آلمانی سروده ای دارد که« زندگی، سخت پیچیده است و ،آسان نیز هم» ولی براستی زندگی کدام است. چگونه است که یک بازیگر سینما در اوج شهرت از زیست خود رنج می کشد و … یک باغبان و یا کار...