چگونگی استفاده از زبان در جامعه

سی و سومین عصرانه فرهنگی هامون با موضوع « تاملاتی بر جامعه شناسی زبان» با ارایه عبدالله قایدی – کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی (گرایش آموزش)- سه شنبه ۲۹ بهمن ماه در محل دفتر اتحاد جنوب برگزار شد. عبدا...