ما از این وضعیت نگرانیم!

بیانیه ی جمعی از اهالی قلم؛ نویسندگان؛ هنرمندان؛ شاعران؛ روزنامه نگاران و فعالین مدنی در محکومیت ممنوع البیان شدن دوتن از چهره های ادبی استان بوشهر در مراسم شب داستان کولی کنار آتش اشاره- هامون: در پ...