شب و عرفان؛ گفتگو با دکتر منوچهر بایندری...

شب و عرفان   گفتگو با دکتر منوچهر بایندری گفتگو از مسعود عرب زاده     منوچهر  بایندری در سال ۱۳۵۳ در روستای گلنگون به دنیا آمد . گلنگون شاخه یی از سه روستای سمل از خطه ی تنگستان ا...