به خاطر یک مُشت پول کثیف!

… در نقدِ هر اثر ادبی می‌توان رویکردهای مختلفی داشت. یکی از آن‌ها رویکرد اجتماعی است که در طول تاریخ ادبیات به شکل‌های گوناگون از جمله جامعه‌شناسیِ ادبیات، نقد جامعه‌شناختی و جامعه‌شناسیِ متن ت...