شرق بنفشه؛ نمایانگر عشقی شرقی

سبحان حسن پور گزارشی از پنجمین عصرانه فرهنگی هامون پنجمین عصرانه فرهنگی هامون پشت سر گذاشته شد. این نشست سه شنبه۱۵ مردادماه دردفترهفته نامه اتحادجنوب باموضوع بررسی ومعرفی نوشتار شهریارمندنی پور وخوان...