نواشرافی‌گری در ایران (شروین وکیلی)

برای پی‌بردن به معنایش نیاز به تلاش زیادی ندارید. زندگی اشرافی در حافظه لغوی هرکدام از ما، معنای مشخصی دارد. وقتی گروه معدودی از افراد جامعه اکثریت سرمایه آن جامعه را در دست داشته باشند، آنها را اشرا...

تاریخ‌نگاری ایرانی و فقر نظریه(شروین وکیلی)...

روایت‌های اساطیری، داستان‌های حماسی غنایی و خاطرات شخصی، همگی در قالب داستان‌ها و نقل‌قول‌هایی، دانسته‌های تاریخی‌شان را به نسل بعد منتقل می‌کرده‌اند. پیشتر به این دانسته‌ها و داستان‌های تاریخی که به...