انجماد ساختارها؛ پیامد پتروشیمیایی کردن محیط: تحلیلی بر مستند جزیره خو...

انجماد ساختارها؛ پیامد پتروشیمیایی کردن محیط اسماعیل حسام مقدم دبیر ششمین جشنواره فیلم سبز در استان بوشهر تاملاتی درباب فیلم مستند کوتاه ” جزیره خورشید سیاه “ به کارگردانی آندذه آ آرنا ۱۵...

مشاهده عمیق؛ راهی به رهایی از پیشداوری: تحلیلی بر فیلم تجربی به درون آ...

مشاهده عمیق؛ راهی به رهایی از پیشداوری اسماعیل حسام مقدم تاملاتی درباب فیلم تجربی ” به درون آبی “ به کارگردانی اکروید و هاروی از انگلستان ۱۴ دقیقه – انگستان   فیلم تجربی (into blue)&...