نشر مجموعه شعرها در فضای مجازی

سخن گفتن از کارنامه ی نشر الکترونیک مجموعه شعرهای فارسی، سیر تحول آن و چگونگی اقبال مخاطب بسیار زود است. چرا که در این زمینه از هر جهت در آغاز راه هستیم. اما می توان از کیفیت کار، نحوه ی ارائه و اطلا...