آشویتس خصوصی اکبر و ایران (شعر با صدای شاعر؛ مجید اجرایی)...

آشویتس خصوصی اکبر و ایران مجید اجرایی   این شعر نیستتاریخ تکه تکه بر تن ساطور استتاریخ مجمل انسانتاریخ مجمل ایرانتاریخ جنایات زیبا،زیبابا فیلم نامه ای بی نظیرلوکیشن هایی عالیمیزانسن هایی دقیقهمه چیز ...