بازتاب یک سخنرانی در شبکه‌های اجتماعی...

مرگ پاشایی دوباره موج برمی‌انگیزد. این بار نه اما از سوی طرفدارانی که به سوگ او نشستند، بلکه از سوی کاربران شبکه‌های مختلف اجتماعی که در برابر سخنرانی منتشرشده از یک استاد جامعه‌شناسی که واقعه مرگ پا...