شهرت و محبوبیت در زندگی روزمره

شهرت و به دنبال آن محبوبیت، بخش مهم و قابل توجهی از زندگی روزمره افراد مشهور را به خود اختصاص می دهد. ورزشکاران، هنرمندان و روشنفکران در زمره افراد مشهور جامعه قرار می گیرندکه متناسب با حرفه، تخصص، ه...