مشاهدات یک شهروند درباره وضعیت محل دفن زباله بندربوشهر و سوء مدیریت شه...

شهرداری بوشهر و سو مدیریت در  پسماند شهری گزارشی از مشاهدات یک شهروند درباره وضعیت محل دفن زباله بندربوشهر   مشاهدات یک شهروند: کافی هست گذرتان به جاده نیروگاه اتمی بوشهر بیافتد؛ با چه صحنه ای ر...