عباس جاودانی

گزارشی از وضعیت فرهنگی و هنری شهرستان تنگستان؛ گزارشی از عباس جاودانی...

گزارشی از وضعیت فرهنگی و هنری شهرستان تنگستان؛ گزارشی از عباس جاودانی   یکی از ارکان اقتدار یک ملت، فرهنگ می باشد و بدون توجه به این مقوله نمی توان در حوزه های سیاسی، اقتصادی…. به پیشرفت ه...

مبلمان ِ سالمند

ضرورت توجه به مبلمان شهری در برنامه ریزی های شهری شهرستان های استان بوشهر عباس جاودانی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل، اشیاء، دستگاه ها، نمادها، خرده بنا...