شهری که دوستدار سالمند نیست!

رضا شبانکاره گزارش تحلیلی – انتقادی «هامون» درباب جایگاه اجتماعی سالمندان در استان بوشهر از کهنسالان و بازنشستگان در کنار کودکان، به عنوان آسیب پذیرترین اقشار جامعه یاد می شود و در دهه های اخیر  توجه...