شهر اهواز؛ پایتخت کتاب ایران شد

هامون؛ بعد از چندین روز کش و قوس، پایتخت کتاب ایران انتخاب شد و این افتخار به شهر اهواز رسید. در ابتدا لازم هست که هامون؛ به جامعه مدنی جنوب ایران بابت این موفقیت و افتخار تبریک بگوید و آرزو کند که س...