دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در بوشهر در فرآیند تاسیس قرار گرفت...

دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در بوشهر در فرآیند تاسیس قرار گرفت به گزارش وبسایت هامون ایران، روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه ۹۷ در دومین نشست هیئت موسس دفتر استان بوشهر-انجمن جامعه شناسی ایران ، با حضور برخی ...