مثل قدم زدن زیر باران

یکی از دلایل عقب ماندگی تئاتر ایران از اروپا – و به طور کلی تئاتر جهان- «به روزنبودن» بازار کتاب این رشته با بازار های جهانی است. به طور مثال جدیدترین کتب ترجمه شده در حوزه تئاتر مربوط به حداقل...