ضرورت وجود شورای سیاستگذاری نهادهای خیریه ای در دشتستان...

گزارشی از پنجاه وچهارمین عصرانه فرهنگی هامون احمد حسام مقدم عصرانه ی فزهنگی هامون مطابق سه شنبه های هرهفته، پنجاه و چهارمین عصرانه خود را در دفتر اتحاد جنوب برگزار کرد. موضوع این عصرانه به تحلیلی بر ...