گفت و گو، ضرورتی حیاتی

گفت و گو منتج به انباشت فکر می شود.” (دیوید بوهم) گفت و گو در فضای عام، آن گفتاری دوسویه میان دو فرد است، اما در معنای خاص آن نحوه یی از حضور انسان ها در جهان است که نشان گر گشوده گی ایشان به د...