تاملات زیست محیطی درباب زندگی روزمره

الف: نقش آموزش و پرورش در آموزش های زیست محیطی طبق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ، اهداف آموزش و پرورش کشور طی هشت  بند آموزشهای : اعتقادی ، اخلاقی ، علمی – آموزشی ، فرهنگی – هنری ، اجتماعی ،...