زنان کلیددار شهر؛ گزارش روزنامه اعتماد از زنان شهردار و رییس شورای شهر...

زنان در چند شهرکوچک و بزرگ کشور شهردار و رییس شورای شهر شدند زنان کلیددار شهر « اعتماد» با چند تن از زنان شهردار و روسای شورای شهر گفت‌و‌گو کرد   در روزهای اخیر اخبار مربوط به ترکیب شهرداری‌ها و...