همه ی نام های آزادی

نگرخواهی در خصوص وضعیت آزادی قلم در مطبوعات استان بوشهر یک. امروزه جامعه ما از جامعه سنتی به سوی جامعه متجدد در حال تغییر شکل می باشد و ضرورت وجود مدنیت های فرهنگی و اجتماعی در کنار اخلاق و مذهب احسا...