من خواب دیده ام

یک. واژه ها در زندگی اجتماعی شکل گرفته اند تا واقعیت های موجود را بازتاب دهند. اندازه جهان هر شخصی یا قومی یا ملتی به اندازه واژه هایی هست که برای توصیف جهان توانسته اند بیافربنند. من در عجبم که این ...

“من نمی خواهم بشنوم”

برشی از نمایشنامه ی “پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنی“ دورا: می خواین براتون تعریف کنم چه جوری بهم تجاوزکردن؟ کیت: نه دورا. دورا: چرا، می خواین براتون تعریف کنم چه جوری بهم تجاوز کرد...