صورتبندی های جدید در دانشگاه های ایرانی؛ درگفتگو با عباس کاظمی...

صورت‌بندی‌های جدید در دانشگاه ایرانی در گفت‌وگو با عباس کاظمی؛ دانشگاه ترک برداشته است   نظام آموزش و پرورش و مدارس ما افراد را برای ورود به دانشگاه آماده کرده و نه برای ورود به بازار کار. به همین خا...