گل واژه دموکراسی

آن جا که مردمان در میدانی تجمع کرده پیرامون موضوعات مهم جامعه خود نظر خواهی و تصمیم گیری می کردند. پر واضح است که، این شکل مراجعه به آرا عمومی به صورتی بی واسطه و مستقیم و چهره به چهره بود. با گذشت ز...