زنان در داستان های چوبک اعتبار اجتماعی ندارند...

اشاره: امین فقیری، متولد سال ۱۳۲۳ نویسنده و روزنامه نگار جنوبی است و در کارنامه ی او آثار داستانی دهکده ی پرملال، رقصندگان، پلنگ های کوهستان و … به چشم می خورد. علاوه بر این ها و چندین کتاب دیگ...