کنشگری NGOها برای اجرای مرحله دوم طرح ملی گفتگوی خانواده در استان بوشه...

مجری طرح ملی گفتگوی خانواده در بوشهر خبر داد: کنشگری NGOها در اجرای مرحله دوم طرح ملی گفتگوی خانواده به گزارش هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، اسماعیل حسام مقدم در حاشیه نشست مدیران دفاتر ...