«خشونت»، ذات جامعه بی‌اعتماد است! (افسر افشار نادری)...

زمانی که از جامعه سالم بحث به میان می  آید، پیش نیازی هایی برای تحقق اش وجود دارد که اهم آن، وجود انسان سالم است؛ انسان سالم نیز، انسانی است که نه تنها از نظر جسمی، بلکه از نظر روح و روان باید سالم ب...