اسلوبهای طنزنویسی

در این مقاله به تحلیل محتوای شیوه های متفاوت طنزنویسی اشاره می شود و هرکدام از این اسلوب و شیوه ها را اندکی بسط و گسترش می دهم. در اینجا به هشت شیوه و اسلوب نگارشی در گونه ادبی طنز توجه و نمونه هایی ...

از پیرزن منگ منگو تا امرو هیچستانی

عصرانه های فرهنگی هامون مطابق سه شنبه های گذشته، پنجاه وسومین عصرانه خود را در دفتر هفته نامه اتحادجنوب برگزار کرد. موضوع این عصرانه به تحلیلی بر طنز مکتوب در مطبوعات استان بوشهر اختصاص یافته بود که ...