طنز به مثابه راه رفتن بر روی بند

۷۹مین عصرانه فرهنگی هامون سه شنبه سی ام دی ماه ۱۳۹۳ در دفتر هفته نامه اتحادجنوب برگزار شد. عصرانه ای که با حضور پیرزن منگ منگو (مهدی جهانبخشان)، گرگو برازگونی (حسین رویین تن)، امرو هیچستانی (حسن انصا...

از پیرزن منگ منگو تا امرو هیچستانی

عصرانه های فرهنگی هامون مطابق سه شنبه های گذشته، پنجاه وسومین عصرانه خود را در دفتر هفته نامه اتحادجنوب برگزار کرد. موضوع این عصرانه به تحلیلی بر طنز مکتوب در مطبوعات استان بوشهر اختصاص یافته بود که ...