از پیرزن منگ منگو تا امرو هیچستانی

عصرانه های فرهنگی هامون مطابق سه شنبه های گذشته، پنجاه وسومین عصرانه خود را در دفتر هفته نامه اتحادجنوب برگزار کرد. موضوع این عصرانه به تحلیلی بر طنز مکتوب در مطبوعات استان بوشهر اختصاص یافته بود که ...