کتاب شناسی گزیده شادروان حسن زنگنه

اشاره: انجمن هامون ایران در راستای شناخت و شناساندن هرچه بیشتر فرهنگ و جامعه مدنی جنوب ایران، ویژه نامه هایی را در حوزه های متعدد و متکثر فرهنگی و اجتماعی تهیه و تدوین نموده و در چهار هفته نامه استان...