corona

کرونا؛ به آزمون گذاشته شدن ایمان به خدایِ خیرخواه و قادر؛ مقاله از عبا...

چگونه می توان هم شاهد مرگ هزاران انسان، شاهد رنج بازماندگان ایشان و شاهد ترس و واهمه اطرافیان بود و هم همچنان به خدای خیرخواه و توانای مطلق مومن ماند؟ می خواهم بگویم هیچ پاسخ گزاره بنیانی که کلیت و ق...