عباس جاودانی

گزارشی از وضعیت فرهنگی و هنری شهرستان تنگستان؛ گزارشی از عباس جاودانی...

گزارشی از وضعیت فرهنگی و هنری شهرستان تنگستان؛ گزارشی از عباس جاودانی   یکی از ارکان اقتدار یک ملت، فرهنگ می باشد و بدون توجه به این مقوله نمی توان در حوزه های سیاسی، اقتصادی…. به پیشرفت ه...

از کودکان شروع کنیم

زندگی انسان در عصر حاضر نسبت به گذشته بسیار پیچیده، پر چالش و تودرتو شده است. عدم تعادل سرمایه گذاری در بخش های اجتماعی و فرهنگی با بخش های دیگری نظیر اقتصاد و سیاست باعث شده بحران های اجتماعی فراوان...