هرچه درآمدهای نفتی بیشتر می‌شود، قانون‌گریزی هم بیشتر می‌شود...

گزارش نشست قانون‌گریزی در ایران با حضور عباس عبدی و مسعود امیدی حاکمیت قانون فراسوی اراده اشخاص است هرچه درآمدهای نفتی بیشتر می‌شود، قانون‌گریزی هم بیشتر می‌شود محسن آزموده / میرزا یوسف خان مستشار ال...