نویسندگان هامون - مهدیه امیری

می دانم؛ روزی غم پایان خواهد یافت

در موسیقی، هر سمفونی از چهار موومان تشکیل شده که در هر موومان همان نت های ثابت، اما با قدرت بیشتر و در گام های بالاتری به اجرا در خواهند آمد.در واقع این همان سیری است که “معروفی” در رمانش...